top of page
קריאת חיישים

קריאה של חיישן דיגיטלי - digitalRead(pin)
שימוש במסך סיראלי

תרגיל 5: כפתור. קריאה דיגיטלית ושימוש במסך הסיריאלי

השתמשו בסרטון כדי ללמוד לקרוא את מצבו של כפתור מסוג Tactile Push Button. זהו כפתור נפוץ בפרויקטי ארדואינו ולו 4 רגליים. 

 • קריאה של חיישן דיגיטלי

 • הדפסה למסך הסיראלי:

  • הדפסה של טקסט חופשי​

  • הדפסת ערך של משתנה

  • הדפסה עם וללא ירידת שורה

מה לומדים?

קריאה של חיישן אנלוגי - analogRead(pin)

תרגיל 6: קריאת פוטנציומטר וכתיבה למסך

צפו בסרטון ולמדו כיצד לחבר חיישן מסוג פוטנציומטר לארדואינו וכיצד לקרוא את ערך החיישן. בנוסף, למדו כיצד לכתוב את ערך החיישן למסך הסיראלי

 • קריאה של חיישן אנלוגי

 • הדפסה למסך הסיראלי:

  • הדפסה של טקסט חופשי​

  • הדפסת ערך של משתנה

  • הדפסה עם וללא ירידת שורה

מה לומדים?

עדכון משתנה באמצעות קלט אנלוגי

תרגיל 7: שינוי מהירות הבהוב באמצעות קלט אנלוגי מפוטנציומטר

 • ביצוע קריאה אנלוגית

 • השמה של הערך הנקרא בקריאה אנלוגית במשתנה

 • שימוש במשתנה שערכו מתעדכן על ידי קריאה אנלוגית חוזרת

מה לומדים?

צפו בסרטון ולמדו כיצד לעדכן את ערכו של משתנה באמצעות קריאה אנלוגית וכיצד ניתן להשתמש בשינוי ערכו של המשתנה כדי לשנות את התנהגותה של המערכת. צרו מעבדה ובה ארדואינו, שלושה לדים ופוטנציומטר, ענו על השאלות המצורף והגישו את המעבדה שיצרתם/ן.

קריאת שלושה קלטים דיגיטליים ושינוי פלטים דיגיטליים בהתאם לשינוי בקלט

תרגיל 8: קריאת שלושה קלטים דיגיטליים ושינוי פלטים דיגיטליים בהתאם לשינוי בקלט

 • ביצוע קריאה דיגיטלית

 • הדפסה של שלושה ערכים למסך

 • שימוש במשתנה לשינוי מצבו של פלט דיגיטלי

מה לומדים?

צפו בסרטון ולמדו כיצד לקרוא שלושה ערכים דיגיטליים משלושה אמצעי קלט דיגיטליים. השתמשו בערכים שקראתם כדי לשנות את פעולתם של שלושה אמצעי פלט דיגיטליים כפי שמודגם בסרטון.

לוגו חוף השרון.png
bottom of page